ေ၀ဠဳ၀နေအာင္စည္
သာသနာ့ရိပ္သာေက်ာင္း သမိုင္း

သာသာနာ့ ရိပ္သာေက်ာင္း၏ အမည္သည္ ေ၀ဠဳ၀န ေတာရ ေအာင္စည္ သာသနာ့ရိပ္သာေက်ာင္း ပာုေခၚတြင္သည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၆ ခုႏွစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ္ျခံေက်းရြာေန၊ ဦးထြန္းရီ + ေဒၚႏွင္း မိသားစုတို႔က မိမိတို႔ပိုင္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမွ (၁)ဧက ခန္႔ေျမကို ဆရာေတာ္ ဦးပညာသာမိ (ပ႑ိတာရာမ မပာနာယက) ေခတၱ (ျသစေၾတးလ်) အား လွဴဒါန္းသည္။ ထို႔ေနာက္ ဦးတင္၀င္း + ေဒၚေအးမွီ မိသားစုတို႔က ဖခင္ဦးထြန္းရီထံမွ (၂) ဧက ၀ယ္ယူကာ ဆရာေတာ္ ဦးပညာသာမိအား ထပ္မံလွဴဒါန္းသည္။ ထိုမွ စ၍ “ေ၀ဠဳ၀နေတာရ ေအာင္စည္ ေက်ာင္းရိပ္သာေက်ာင္း” ပာု အမည္ေပးကာ တရားအားထုတ္ရာ ဌာန အျဖစ္ စတင္ေပၚေပါက္လာကာ ႏွစ္သစ္ကူး (၁၀)ရက္ တရားစခန္း၊ ကထိန္ုသကၤန္းကပ္လွႈပူေဇာ္ပြဲ ႏွင့္ ၊ ရိပ္သာအတြင္းရွိ ေလာကာဓိပတိ ေအာင္ေတာ္မူ ဆုေတာင္းျပည္ ေစတီေတာ္၌ တေပါင္းပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပ လွ်က္ရွိသည္။

ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာ
ဘုရားပြဲေတာ္မ်ား

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

News & Events

Do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.